Καταστατικό

/Καταστατικό
­

 

                                                                                 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 

                                                             ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΦΙΛ.Μ.Α 2001-ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙO”

 

 

 

                                                                                           ΑΡΘΡΟ 1°

                                                                    ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία: «ΦΙΛ.Μ.Α. 2001 – ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ„ με έδρα το Ναύπλιο (οδός Ασκληπιού αρ. 15), που Θα διέπεται από το παρόν καταστατικό, συνταχθέν με βάση τις διατάξεις του Ν. 2725Ι99 και συμπληρωματικά της διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

                                                                                        ΑΡΘΡΟ 2°

                                                                                          Σκοποί

Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής αγώνες μοτοσικλέτας. Επίσης η κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα που σχετίζεται με το δίκυκλο; όπως διοργάνωση αγώνων ή επιδείξεων, η επιμόρφωση στελεχών ως κριτών, χρονομετρών κ.λ.π., η συμμετοχή σε Ομοσπονδία με τους ίδιους ή όμοιους σκοπούς, η συνεργασία με άλλα σωματεία ή ενώσεις σωματείων για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών.

Ιδρυση νέου κλάδου άθληση/αθλημάτων ή κατάργηση ήδη υφισταμένου γίνεται με τροποποίηση του παρόντος έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η αναστολή λειτουργίας και επαναλειτουργία του γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης σκοποί ταυ σωματείου είναι.

α) η ανάπτυξη του στενότερου δεσμού και πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών αυτού, φίλων της μοτοσικλέτας και

του μοτοποδηλάτου και η εν γένει προώθηση του μοτοσικλετισμού σε όλους τους τομείς και σε κάθε επίπεδο.

β) η επιδίωξη διεύρυνσης και διάδοσης των αθλητικών μοτοσικλετιστικών εκδηλώσεων.

γ) η συμβολή στην ανάπτυξη της δια της μοτοσικλέτας μετακίνησης και η συμμετοχή στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι έχουσες τις ανάλογες αρμοδιότητες Ομοσπονδίες, Οργανισμοί, Αρχές και άλλοι φορείς.

δ) η πραγματοποίηση οργανωμένων εκδρομών των μελών προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

ε) η επίτευξη παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, H ειδική αυτή αναγνώριση και εγγραφή θα επιτευχθεί, κατόπιν σχετικής αίτησης του Δ.Σ., σύμφωνα με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 του Ν. 2725/99.

στ) η συμμετοχή του ως μέλους υπερκείμενης ‘Ενωσης: Συνδέσμου ή Ομοσπονδίας.

ζ) η συμμετοχή του ως άνω μέλους σε Σωματεία, Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες κ.λ.π. με διαφορετικό από το δικό του αντικείμενο, εφόσον η συμμετοχή αυτή δεν αντιβαίνει το αντικείμενο και τους σκοπούς του σωματείου, τις διατάξεις του νόμου και τα χρηστά ήβη.

Την εξειδίκευση, υλοποίηση και εν γένει προώθηση όλων των ανωτέρω πραγματοποιεί το Δ.Σ. στο πλαίσιο των νόμων και του παρόντος καταστατικού.

                                                                                                     ΑΡΘΡΟ 3°

                                                                                                       ΠΟΡΟΙ

α) Οι συνδρομές, οι οποίες είναι μηνιαίες και υποχρεωτικές για τα μέλη (πλην των επίτιμων) και το δικαίωμα εγγραφής. Κάθε εγγραφόμενο μέλος καταβάλει εφ’ άπαξ εισφορά τριών (3) μηνών από της εγγραφής του.

β) Επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δημοσίου, Οργανισμών, Συλλόγων ή Νομικών Προσώπων.

γ) Αρωγές, δωρεές, κληρονομίες ή και κάθε άλλο έσοδο, νόμιμα περιερχόμενο στο Σωματείο.

δ) Έσοδα από αγώνες, εορτές ή άλλες εκδηλώσεις.

ε) Έκτακτες εισφορές των μελών του σωματείου.

στ) Το αντίτιμο από υπηρεσίες που θα παρέχει το σωματείο για την εκμάθηση των αθλημάτων που, κατ’ άρθρο 2 του παρόντος, καλλιεργεί το σωματείο. Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει το αντίστοιχο αντίτιμο γα τις υπηρεσίες αυτές. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν έχει εφαρμογή για τους αθλητές των τυχόν αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.

Για κάθε είσπραξη ή δαπάνη εκδίδεται από τον ταμία διπλότυπο είσπραξης, συνάμα δε τηρείται βιβλίο εσόδων και εξόδων. Ειδικά, στην περίπτωση εσόδων της στ» παραγράφου του παρόντος άρθρου, τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92).

Απαγορεύεται η διάθεση χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων Του Σωματείου για σκοπούς άσχετους με τις επιδιώξεις του και τις λειτουργίες του. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον η διάθεση επιβάλλεται για λόγους ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος ή ευπρέπειας, ή για σκοπούς κοινωνικού οφέλους. απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαγορεύεται ή κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου. Κατ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίηση τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων, που πληρούν τις ανάγκες του, ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κ.Πολ.Δ. δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από το Δ.Σ. του Σωματείου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοιμηφία των 2/3 των μελών.

                                                                                                 ΑΡΘΡΟ 4°

                                                                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το οικονομικό έτος του Σωματείου διαρκεί από 01/01  έως 31/12 εκάστου έτους.

                                                                                              ΑΡΘΡΟ 5°
                                                                                                ΜΕΛΗ

Το σωματείο αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μελών:

α) τακτικά και

β) επίτιμα, όλα δε τα τακτικά μέλη είναι μέλη του σωματείου «ΦΙΛ.Μ.Α. 2001 ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ», που εδρεύει στο Ναύπλιο (οδός Ασκληπιού αρ. 15).

                                                                                          ΑΡΘΡΟ 6°

                                                                               ΑΘΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Οι αθλητές του σωματείου αποτελούν τα αθλούμενα μέλη αυτού, τα οποία δεν είναι τακτικά μέλη του σωματείου, έχουν δε τη δυνατότητα μετά τη συμπλήρωση του 18° έτους της ηλικίας τους και ένα έτος μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αγώνα να εγγραφούν ως τακτικά μέλη με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του παρόντος.

Τα αθλούμενα μέλη του σωματείου οφείλουν να δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό στα μέλη του Δ.Σ., τους εφόρους και τους προπονητές τους, να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται πρόθυρα στις οδηγίες των προαναφερόμενων. Να σέβονται την περιουσία του σωματείου. Είναι υποχρεωμένα να αποζημιώσουν για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσουν. Να φέρονται αθλοπρεπώς. Κάθε αθλούμενο μέλος, του οποίου η συμπεριφορά Θα κριθεί ασυμβίβαστη προς τις παραπάνω αρχές και γενικά προς τις αρχές του σωματείου, διαγράφεται ή αποβάλλεται για κάποιο χρονικό διάστημα μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κλήση του σε απολογία ενώπιον του Δ.Σ.. Οι ποινές αυτές μπορούν να επιβληθούν και για συμπεριφορά που βλάπτει τα γενικότερα νόμιμα συμφέροντα του σωματείου.

                                                                                                ΑΡΘΡΟ 7°

                                                                                       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Για την εγγραφή κάποιου ως τακτικού μέλους Του Σωματείου απαιτείται:

 • Να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του.
 • Να εκλείπουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα και οι περιορισμοί του 9 άρθρου του παρόντος.
 • Να υποβάλλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου, εγγεγραμμένων από έτους τουλάχιστον. Δεν απαιτείται η ως άνω πρόταση προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο Σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει., Πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
 • Να χορηγηθεί έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 60 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσαι μετά την παρέλευση έτους από την εγγραφή τους. Επίσης δικαιούνται να φέρουν και το ειδικό σήμα του Σωματείου.

Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου εγγραφόμενο, οφείλει να καταβάλει αμέσως το δικαίωμα εγγραφής του και ένα (1) τουλάχιστον έτος συνδρομών.

Μέλος του σωματείου, στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του άρθρου 9 του παρόντος χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του και για τούτο εκδίδεται από το Δ.Σ. διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης αυτής εντός προθεσμίας 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση.

                                                                                               ΑΡΘΡΟ 8°

                                                                                         ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα μέλη ταυ Σωματείου Θεωρούνται:

α) όσοι, λόγω ειδικότητας και επιστημονικής θέσης ή κατάρτισης, έχουν σχέση με τα προβλήματα της μοτοσικλέτας και μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο.

β) οι δωρητές του Σωματείου, δηλαδή όσοι εισφέρουν στο Ταμείο του Σωματείου ποσό ίσο προς το 5πλάσιο της ετήσιας συνδρομής του τακτικού μέλους.

γ) οι ευεργέτες του σωματείου, δηλαδή όσοι εισφέρουν στο Ταμείο του Σωματείου ποσό πλέον του 5πλάσιου της ετήσιας συνδρομής του τακτικού μέλους.

Οι παραπάνω ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη με απόφαση του Δ.Σ. και κατά την κρίση ταυ, κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών Του Δ.Σ..

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση των απαιτουμένων βάσει του παρόντος καταστατικού συνδρομών και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών του Σωματείου πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

                                                                                                 ΑΡΘΡΟ 9°

                                                          ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δεν μπορεί να είναι μέλος τον Σωματείού:

α) όποιος δεν έχει τις προϋποθέσεις που ήδη αναφέρθηκαν.

β) όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία; ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

γ) όποιος έχει στερηθεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

δ) όποιος έχει τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) για παράβαση της αρχής του φιλάθλου πνεύματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 130 του Ν. 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

ε) οι αθλητές για ένα (1) έτος μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αγώνα.

στ) όσοι είναι μέλη του εκάστοτε τυχόν προσωπικού του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη της. Επίσης όσοι συνάπτουν επ αμοιβή σύμβαση έργου ή σύμβαση για παροχή υπηρεσιών με το σωματείο είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές E.Π.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου A.E.. για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και για ένα (1) έτος μετά τη λήξη της ή την παράδοση του έργου.

                                                                                                ΑΡΘΡΟ 10°

                                                                                    ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η μηνιαία συνδρομή των τακτικών μελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη εκάστοτε σε αναθεώρηση τούτου. Το δικαίωμα εγγραφής (εφ’ άπαξ εισφορά) των τακτικών μελών ορίζεται στο ¼ μιας ετήσιας συνδρομής.

                                                                                                ΑΡΘΡΟ 11°

                                                                                               ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τη διοίκηση του σωματείου ασκεί 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά 2ετία από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Σωματείου, συγκαλουμένης προς τούτο εντός του μηνός Οκτωβρίου. Επίσης εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη. Σε ισοψηφία αποφασίζει ο κλήρος.

                                                                                             ΑΡΘΡΟ 12°

                                                                             ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι τα ανώτατο όργανο του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατ’ έτος σε μια τακτική συνεδρίαση κατά μήνα Οκτώβριο. Σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται τα μέλη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

Αντικείμενο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:

α) η ανά 2ετία εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η έγκριση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, του

απολογισμού του προηγούμενου και του ισολογισμού της όλης

διαχείρισης του Σωματείου.

Η έγκριση του απολογισμού συνοδεύεται από έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 14 του παρόντος.

γ} η απαλλαγή ή όχι της ευθύνης των μελών του απερχόμενου Δ. Σ..

                                                                                            ΑΡΘΡΟ 13°

                                                                              ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης είναι η ανά έτος έγκριση του ειδικού απολογισμού της διαχείρισης των εκάστοτε κρατικών επιχορηγήσεων, ο οποίος καταρτίζεται κατά το χρόνο και σύμφωνα με τον τύπο, τα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζει η σχετική απόφαση του αρμοδίου Υπουργού για τον Αθλητισμό.

                                                                                             ΑΡΘΡΟ 14°

                                                                                              ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο ελεγκτές και δύο αναπληρωτές τους από τα μη μετέχοντα μέλη του Δ.Σ. της υπολόγου χρήσης, για τον έλεγχο του απολογισμού των εσόδων και εξόδων της τερματιζόμενης περιόδου.

                                                                                              ΑΡΘΡΟ 15°

                                                                                 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Συμμετοχή και ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη και εφόσον αυτά έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους.

                                                                                          ΑΡΘΡΟ 16°

                                                                   ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Προκειμένου περί εκτάκτων, επειγόντων και σοβαρών θεμάτων, το Δ.Σ. δύναται να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο όπως συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών. Το ίδιο γίνεται και για ορισμένα θέματα με την έγγραφη αίτηση του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, εφόσον αυτά υποβάλλουν συγχρόνως και εγγράφως στον Πρόεδρο τα λόγο για τον οποίο ζητείται η σύγκληση και τα προς συζήτηση Θέματα.

                                                                                     ΑΡΘΡΟ 17°

                                                             ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, κοινοποιουμένων με μέριμνα του Προέδρου του Δ.Σ. στα μέλη προ επτά (7) τουλάχιστον ημερών, αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης καθώς και τα προς συζήτηση Θέματα.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών, που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Μη γενομένης απαρτίας, επαναλαμβάνεται η συνέλευση μετά από μια εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια Θέματα, θεωρούμενης της Συνέλευσης σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια απόλυτης πλειοψηφίας με φανερή ψηφοφορία. Οι αποφάσεις που αφορούν την εκλογή των μελών του Δ.Σ. την απαλλαγή τους από ευθύνες και προσωπικά ζητήματα, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

                                                                                      ΑΡΘΡΟ 18°

                                                     ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του Σωματείου δύναται να αναγραφεί ως θέμα ειδικής εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αποφάσεως της απόλυτης πλειοψηφίας του Δ.Σ..

Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης rou σωματείου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων μελών απαιτούμενου για την απαρτία του ημίσεως (1Ι2) τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η εκκαθάριση της περιουσίας ανατίθεται σε εκκαθαριστές που εκλέγονται από την αυτή Γενική Συνέλευση. Μετά την εκκαθάριση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

                                                                               ΑΡΘΡΟ 19°

                                                               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται, συνερχόμενο εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα της εκλογής του, συγκροτείται σε σώμα.0,0,0

Με υυοτική Ψηφοφορία εκλέγονται:

 • ο πρόεδρος
 • ο αντιπρόεδρος
 • ο γενικός γραμματέας
 • ο ταμίας
 • ο έφορος αγωνιστικού
 1. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. πριν τη λήξη της θητείας του, αντικαθίσταται με τον πρώτο πλειοψηφίσαντα από τους τρεις αναπληρωματικούς.
 2. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή κατόπιν αιτήσεως τριών από τα μέλη του, απευθυνόμενοι της αιτήσεως εγγράφως προς τον Πρόεδρο, περιλαμβάνουσας τα θέματα της συνεδρίασης.
 1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τουλάχιστον τα τρία από τα μέλη του. Αποφασίζει για όλα τα θέματα πλην εκείνων για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.
 2. Η επί τρεις συνεδριάσεις απουσία μέλους του Δ.Σ. χωρίς έγγραφη δικαιολογία Θεωρείται ως αποχώρηση, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση απολύτως δικαιολογημένης απουσίας μέλους, επιτρέπεται κάβε φορά και σε αριθμό συνεδριάσεων όχι μεγαλύτερο των δύο συνεχόμενων ή δι’ επιστολής προς τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης αντιπροσώπευσή του από ένα μέλος που παρίσταται κατά τη συνεδρίαση.
 3. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα και φέρουν τις υπογραφές των μελών του Δ.Σ. των παρισταμένων κατά τη συνεδρίαση.
 4. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενεc ενώσεις ή ομοσπονδίες:

α) οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο στα αθλήματα μοτοσικλέτας, μέλη των οικείων συνδέσμων.

β) έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι; εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.

7) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει ένα από τα παραπάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ.. Για την έκπτωσή του εφαρμόζονται οι διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 7 του παρόντος και για την αντικατάστασή του οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

                                                                                                    ΑΡΘΡΟ 20°

                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ως και κάθε τρίτου, μεριμνά περί της ακριβούς τήρησης των διατάξεων του καταστατικού ή των Κανονισμών, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τα έγγραφα. Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληροί ο αντιπρόεδρος, ο οποίος ασκεί όσα καθήκοντα του αναθέτει ο πρόεδρος.

                                                                                                    ΑΡΘΡΟ 21ο

                                                                                          ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του σωματείου και προσυπογράφει μετά ταυ Προέδρου τα έγγραφα. «Εχει την εποπτεία των γραφείων του σωματείου; επιβλέπει τις εγκαταστάσεις του, κρατεί την αλληλογραφία; τα μητρώα των μελών, τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου και μεριμνά για τις δημοσιεύσεις του σωματείου. Επιβλέπει την τήρηση των βιβλίων μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, αλληλογραφίας κ.λ.π.. Στον Γενικό Γραμματέα δύναται, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. να ανατεθούν και άλλες αρμοδιότητες.

                                                                                                    ΑΡΘΡΟ 22°

                                                                                                        ΤΑΜΙΑΣ

 • Ταμίας μεριμνά για την περιουσία του σωματείου και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού. Επιβλέπει τη λογιστική υπηρεσία και την τήρηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων, διπλοτύπων αποδείξεων και περιουσιακών στοιχείων του σωματείου. Ενεργεί για κάβε είσπραξη βάσει οικείας διπλοτύπου απόδειξης και πληρωμή δυνάμει εντάλματος υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο.Ενεργεί αναλήψεις των καταθέσεων σε Τράπεζα ή αλλού, προσυπογράφοντος του Προέδρου ή εν απουσία αυτού του Αντιπροέδρου για ποσά άνω των 50.000 δρχ.. Ο ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή την οποία ενήργησε χωρίς ένταλμα.Στις περιπτώσεις που ο ταμίας διαχειρίζεται χρήματα από έσοδα κατ’ άρθρο 3 παραγρ. Στ», υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.                                                                                                         ΑΡΘΡΟ 23°

                                                                                           ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

  Ο έφορος αγωνιστικού ασχολείται με την οργάνωση και διεκπεραίωση των κάθε φύσης αγωνιστικών δραστηριοτήτων του Σωματείου σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ..

                                                                                                    ΑΡΘΡΟ 24°

                                                                                                         ΒΙΒΛΙΑ

  Το Σωματείο τηρεί βιβλία, Θεωρημένα από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο (το υπό στοιχείο ζ» βιβλίο θεωρείται από την αρμόδια Δ.O.Υ. Ναυπλίου):

  α) Μητρώου μελών

  β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

  γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

  δ) Εσόδων – εξόδων

  ε) Περιουσιακών στοιχείων

  στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων

  ζ) Διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών.

                                                                                         ΑΡΘΡΟ 25°

                                                                                ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  α) Για κάθε ειδικότερο Θέμα του σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αλλιώς αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

  β) Κάθε διάταξη του παρόντος καταστατικού, που αντίκειται σε ρύθμιση του νόμου, είναι ανίσχυρη.

  γ) Η εποπτεία και ο έλεγχος του σωματείου ασκείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκήση, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 2725/99,

  δ) Το σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα, τετράγωνη ή στρογγυλή, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του, στο μέσον δε αυτής το έμβλημα του σωματείου. Περί του εμβλήματος αποφασίζει το Δ.Σ.

 

 • Ναύπλιο. 2-7-2001

 

 

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία: «ΦΙΛ.Μ.Α. 2001 – ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ„ με έδρα το Ναύπλιο (οδός Ασκληπιού αρ. 15), που Θα διέπεται από το παρόν καταστατικό, συνταχθέν με βάση τις διατάξεις του Ν. 2725Ι99 και συμπληρωματικά της διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής αγώνες μοτοσικλέτας. Επίσης η κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα που σχετίζεται με το δίκυκλο; όπως διοργάνωση αγώνων ή επιδείξεων, η επιμόρφωση στελεχών ως κριτών, χρονομετρών κ.λ.π., η συμμετοχή σε Ομοσπονδία με τους ίδιους ή όμοιους σκοπούς, η συνεργασία με άλλα σωματεία ή ενώσεις σωματείων για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών.
Ιδρυση νέου κλάδου άθληση/αθλημάτων ή κατάργηση ήδη υφισταμένου γίνεται με τροποποίηση του παρόντος έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η αναστολή λειτουργίας και επαναλειτουργία του γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης σκοποί ταυ σωματείου είναι.
α) η ανάπτυξη του στενότερου δεσμού και πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών αυτού, φίλων της μοτοσικλέτας και του μοτοποδηλάτου και η εν γένει προώθηση του μοτοσικλετισμού σε όλους τους τομείς και σε κάθε επίπεδο.
β) η επιδίωξη διεύρυνσης και διάδοσης των αθλητικών μοτοσικλετιστικών εκδηλώσεων.
γ) η συμβολή στην ανάπτυξη της δια της μοτοσικλέτας μετακίνησης και η συμμετοχή στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι έχουσες τις ανάλογες αρμοδιότητες Ομοσπονδίες, Οργανισμοί, Αρχές και άλλοι φορείς.
δ) η πραγματοποίηση οργανωμένων εκδρομών των μελών προς επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
ε) η επίτευξη παροχής ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, H ειδική αυτή αναγνώριση και εγγραφή θα επιτευχθεί, κατόπιν σχετικής αίτησης του Δ.Σ., σύμφωνα με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 του Ν. 2725/99.
στ) η συμμετοχή του ως μέλους υπερκείμενης ‘Ενωσης: Συνδέσμου ή Ομοσπονδίας.
ζ) η συμμετοχή του ως άνω μέλους σε Σωματεία, Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες κ.λ.π. με διαφορετικό από το δικό του αντικείμενο, εφόσον η συμμετοχή αυτή δεν αντιβαίνει το αντικείμενο και τους σκοπούς του σωματείου, τις διατάξεις του νόμου και τα χρηστά ήβη.
Την εξειδίκευση, υλοποίηση και εν γένει προώθηση όλων των ανωτέρω πραγματοποιεί το Δ.Σ. στο πλαίσιο των νόμων και του παρόντος καταστατικού.

α) Οι συνδρομές, οι οποίες είναι μηνιαίες και υποχρεωτικές για τα μέλη (πλην των επίτιμων) και το δικαίωμα εγγραφής. Κάθε εγγραφόμενο μέλος καταβάλει εφ’ άπαξ εισφορά τριών (3) μηνών από της εγγραφής του.

β) Επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δημοσίου, Οργανισμών, Συλλόγων ή Νομικών Προσώπων.

γ) Αρωγές, δωρεές, κληρονομιές ή και κάθε άλλο έσοδο, νόμιμα περιερχόμενο στο Σωματείο.

δ) Έσοδα από αγώνες, εορτές ή άλλες εκδηλώσεις.

ε) Έκτακτες εισφορές των μελών του σωματείου.

στ) Το αντίτιμο από υπηρεσίες που θα παρέχει το σωματείο για την εκμάθηση των αθλημάτων που, κατ’ άρθρο 2 του παρόντος, καλλιεργεί το σωματείο. Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει το αντίστοιχο αντίτιμο γα τις υπηρεσίες αυτές. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν έχει εφαρμογή για τους αθλητές των τυχόν αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.

Για κάθε είσπραξη ή δαπάνη εκδίδεται από τον ταμία διπλότυπο είσπραξης, συνάμα δε τηρείται βιβλίο εσόδων και εξόδων. Ειδικά, στην περίπτωση εσόδων της στ» παραγράφου του παρόντος άρθρου, τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92).

Απαγορεύεται η διάθεση χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων Του Σωματείου για σκοπούς άσχετους με τις επιδιώξεις του και τις λειτουργίες του. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον η διάθεση επιβάλλεται για λόγους ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος ή ευπρέπειας, ή για σκοπούς κοινωνικού οφέλους. απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαγορεύεται ή κατά οποιοδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου. Κατ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίηση τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων, που πληρούν τις ανάγκες του, ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κ.Πολ.Δ. δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από το Δ.Σ. του Σωματείου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοιμηφία των 2/3 των μελών.

Το οικονομικό έτος του Σωματείου διαρκεί από 1/1 έως 31/12 εκάστου έτους.

Το σωματείο αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μελών: α) τακτικά και β) επίτιμα, όλα δε τα τακτικά μέλη είναι μέλη του σωματείου «ΦΙΛ.Μ.Α. 2001 – ΦΙΛΟ1 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ», που εδρεύει στο Ναύπλιο (οδός Ασκληπιού αρ. 15)

Οι αθλητές του σωματείου αποτελούν τα αθλούμενα μέλη αυτού, τα οποία δεν είναι τακτικά μέλη του σωματείου, έχουν δε τη δυνατότητα μετά τη συμπλήρωση του 18° έτους της ηλικίας τους και ένα έτος μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αγώνα να εγγραφούν ως τακτικά μέλη με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του παρόντος.

Τα αθλούμενα μέλη του σωματείου οφείλουν να δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό στα μέλη του Δ.Σ., τους εφόρους και τους προπονητές τους, να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται πρόθυρα στις οδηγίες των προαναφερόμενων. Να σέβονται την περιουσϊα του σωματείου. Είναι υποχρεωμένα να αποζημιώσουν για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσουν. Να φέρονται αβλοπρεπώς. Κάθε αθλούμενο μέλος, του οποίου η συμπεριφορά Θα κριθεί ασυμβίβαστη προς τις παραπάνω αρχές και γενικά προς τις αρχές του σωματείου, διαγράφεται ή αποβάλλεται για κάποιο χρονικό διάστημα μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κλήση του σε απολογία ενώπιον του Δ.Σ.. Οι ποινές αυτές μπορούν να επιβληθούν και για συμπεριφορά που βλάπτει τα γενικότερα νόμιμα συμφέροντα του σωματείου.

Για την εγγραφή κάποιου ως τακτικού μέλους Του Σωματείου απαιτείται:

Να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του.

Να εκλείπουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα και οι περιορισμοί του 90° άρθρου του παρόντος.

Να υποβάλλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου, εγγεγραμμένων από έτους τουλάχιστον. Δεν απαιτείται η ως άνω πρόταση προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο Σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει., Πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

Να χορηγηθεί έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 60 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσαι μετά την παρέλευση έτους από την εγγραφή τους. Επίσης δικαιούνται να φέρουν και το ειδικό σήμα του Σωματείου.

Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου εγγραφόμενο, οφείλει να καταβάλει αμέσως το δικαίωμα εγγραφής του και ένα (1) τουλάχιστον έτος συνδρομών.

Μέλος του σωματείου, στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του άρθρου 9 του παρόντος χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του και για τούτο εκδίδεται από το Δ.Σ. διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης αυτής εντός προθεσμίας 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση.

Επίτιμα μέλη ταυ Σωματείου Θεωρούνται:

α) όσοι, λόγω ειδικότητας και επιστημονικής θέσης ή κατάρτισης, έχουν σχέση με τα προβλήματα της μοτοσικλέτας και μπορούν να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο.

β) οι δωρητές του Σωματείου, δηλαδή όσοι εισφέρουν στο Ταμείο του Σωματείου ποσό ίσο προς το 50πλάσιο της ετήσιας συνδρομής του τακτικού μέλους.

γ) οι ευεργέτες του σωματείου, δηλαδή όσοι εισφέρουν στο Ταμείο του Σωματείου ποσό πλέον του 50πλάσιου της ετήσιας συνδρομής του τακτικού μέλους.

Οι παραπάνω ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη με απόφαση του Δ.Σ. και κατά την κρίση ταυ, κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών Του Δ.Σ..

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση των απαιτουμένων βάσει του παρόντος καταστατικού συνδρομών και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών του Σωματείου πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Δεν μπορεί να είναι μέλος τον Σωματείού:

α) όποιος δεν έχει τις προϋποθέσεις που ήδη αναφέρθηκαν.

β) όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία; ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία’ δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

γ) όποιος έχει στερηθεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

Η μηνιαία συνδρομή των τακτικών μελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη εκάστοτε σε αναθεώρηση τούτου. Το δικαίωμα εγγραφής (εφ’ άπαξ εισφορά) των τακτικών μελών ορίζεται στο ¼ μιας ετήσιας συνδρομής.

Τη διοίκηση του σωματείου ασκεί 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά 2ετία από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Σωματείου, συγκαλουμένης προς τούτο εντός του μηνός Οκτωβρίου. Επίσης εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη. Σε ισοψηφία αποφασίζει ο κλήρος.

Η Γενική Συνέλευση είναι τα ανώτατο όργανο του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατ’ έτος σε μια τακτική συνεδρίαση κατά μήνα Οκτώβριο. Σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται τα μέλη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..
Αντικείμενο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:

α) η ανά 2ετία εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η έγκριση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, του απολογισμού του προηγούμενου και του ισολογισμού της όλης διαχείρισης του Σωματείου. Η έγκριση του απολογισμού συνοδεύεται από έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 14 του παρόντος.

γ) η απαλλαγή ή όχι της ευθύνης των μελών του απερχόμενου Δ. Σ..

Αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης είναι η ανά έτος έγκριση του ειδικού απολογισμού της διαχείρισης των εκάστοτε κρατικών επιχορηγήσεων, ο οποίος καταρτίζεται κατά το χρόνο και σύμφωνα με τον τύπο, τα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζει η σχετική απόφαση του αρμοδίου Υπουργού για τον Αθλητισμό.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο ελεγκτές και δύο αναπληρωτές τους από τα μη μετέχοντα μέλη του Δ.Σ. της υπολόγου χρήσης, για τον έλεγχο του απολογισμού των εσόδων και εξόδων της τερματιζόμενης περιόδου.

Συμμετοχή και ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη και εφόσον αυτά έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους.

Προκειμένου περί εκτάκτων, επειγόντων και σοβαρών θεμάτων, το Δ.Σ. δύναται να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο όπως συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών. Το ίδιο γίνεται και για ορισμένα θέματα με την έγγραφη αίτηση του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, εφόσον αυτά υποβάλλουν συγχρόνως και εγγράφως στον Πρόεδρο τα λόγο για τον οποίο ζητείται η σύγκληση και τα προς συζήτηση Θέματα.

Στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, κοινοποιουμένων με μέριμνα του Προέδρου του Δ.Σ. στα μέλη προ επτά (7) τουλάχιστον ημερών, αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης καθώς και τα προς συζήτηση Θέματα. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ (1Ι2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών, που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Μη γενομένης απαρτίας, επαναλαμβάνεται η συνέλευση μετά από μια εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια Θέματα, θεωρούμενης της Συνέλευσης σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια απόλυτης πλειοψηφίας με φανερή ψηφοφορία. Οι αποφάσεις που αφορούν την εκλογή των μελών του Δ.Σ. την απαλλαγή τους από ευθύνες και προσωπικά ζητήματα, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του Σωματείου δύναται να αναγραφεί ως θέμα ειδικής εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αποφάσεως της απόλυτης πλειοψηφίας του Δ.Σ..

Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης rou σωματείου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων μελών απαιτούμενου για την απαρτία του ημίσεως (1Ι2) τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η εκκαθάριση της περιουσίας ανατίθεται σε εκκαθαριστές που εκλέγονται από την αυτή Γενική Συνέλευση. Μετά την εκκαθάριση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

Το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται, συνερχόμενο εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα της εκλογής του, συγκροτείται σε σώμα.
Με μυστική Ψηφοφορία εκλέγονται:
ο πρόεδρος
ο αντιπρόεδρος
ο γενικός γραμματέας
ο ταμίας
ο έφορος αγωνιστικού

Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. πριν τη λήξη της θητείας του, αντικαθίσταται με τον πρώτο πλειοψηφίσαντα από τους τρεις αναπληρωματικούς.

Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικώς μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή κατόπιν αιτήσεως τριών από τα μέλη του, απευθυνόμενοι της αιτήσεως εγγράφως προς τον Πρόεδρο, περιλαμβάνουσας τα θέματα της συνεδρίασης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τουλάχιστον τα τρία από τα μέλη του. Αποφασίζει για όλα τα θέματα πλην εκείνων για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

Η επί τρεις συνεδριάσεις απουσία μέλους του Δ.Σ. χωρίς έγγραφη δικαιολογία Θεωρείται ως αποχώρηση, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση απολύτως δικαιολογημένης απουσίας μέλους, επιτρέπεται κάβε φορά και σε αριθμό συνεδριάσεων όχι μεγαλύτερο των δύο συνεχόμενων ή δι’ επιστολής προς τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης αντιπροσώπευσή του από ένα μέλος που παρίσταται κατά τη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα και φέρουν τις υπογραφές των μελών του Δ.Σ. των παρισταμένων κατά τη συνεδρίαση.

Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενεc ενώσεις ή ομοσπονδίες:

α) οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο στα αθλήματα μοτοσικλέτας, μέλη των οικείων συνδέσμων.

β) έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι; εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.

γ) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει ένα από τα παραπάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ.. Για την έκπτωσή του εφαρμόζονται οι διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 7 του παρόντος και για την αντικατάστασή του οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

O πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ως και κάθε τρίτου, μεριμνά περί της ακριβούς τήρησης των διατάξεων του καταστατικού ή των Κανονισμών, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τα έγγραφα. Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληροί ο αντιπρόεδρος, ο οποίος ασκεί όσα καθήκοντα του αναθέτει ο πρόεδρος.

Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του σωματείου και προσυπογράφει μετά ταυ Προέδρου τα έγγραφα. «Εχει την εποπτεία των γραφείων του σωματείου; επιβλέπει τις εγκαταστάσεις του, κρατεί την αλληλογραφία; τα μητρώα των μελών, τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου και μεριμνά για τις δημοσιεύσεις του σωματείου. Επιβλέπει την τήρηση των βιβλίων μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, αλληλογραφίας κ.λ.π.. Στον Γενικό Γραμματέα δύναται, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. να ανατεθούν και άλλες αρμοδιότητες.

Ταμίας μεριμνά για την περιουσία του σωματείου και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού. Επιβλέπει τη λογιστική υπηρεσία και την τήρηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων, διπλοτύπων αποδείξεων και περιουσιακών στοιχείων του σωματείου. Ενεργεί για κάβε είσπραξη βάσει οικείας διπλοτύπου απόδειξης και πληρωμή δυνάμει εντάλματος υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο.

ΤΕνεργεί αναλήψεις των καταθέσεων σε Τράπεζα ή αλλού, προσυπογράφοντος του Προέδρου ή εν απουσία αυτού του Αντιπροέδρου για ποσά άνω των 50.000 δρχ.. Ο ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή την οποία ενήργησε χωρίς ένταλμα.

ΤΣτις περιπτώσεις που ο ταμίας διαχειρίζεται χρήματα από έσοδα κατ’ άρθρο 3 παραγρ. Στ», υποχρεούται να τηρεί τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Ο έφορος αγωνιστικού ασχολείται με την οργάνωση και διεκπεραίωση των κάθε φύσης αγωνιστικών δραστηριοτήτων του Σωματείου σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ..

Το Σωματείο τηρεί βιβλία, Θεωρημένα από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο (το υπό στοιχείο ζ» βιβλίο θεωρείται από την αρμόδια Δ.O.Υ. Ναυπλίου):
α) Μητρώου μελών
β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
δ) Εσόδων – εξόδων
ε) Περιουσιακών στοιχείων
στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
ζ) Διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών.

α) Για κάθε ειδικότερο Θέμα του σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αλλιώς αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Κάθε διάταξη του παρόντος καταστατικού, που αντίκειται σε ρύθμιση του νόμου, είναι ανίσχυρη.

γ) Η εποπτεία και ο έλεγχος του σωματείου ασκείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 2725/99,

δ) Το σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα, τετράγωνη ή στρογγυλή, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του, στο μέσον δε αυτής το έμβλημα του σωματείου. Περί του εμβλήματος αποφασίζει το Δ.Σ.